Секс запознанства - Секс телефони -Секс обяви- SexPortal.Bg

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Условия за ползване, уреждат взаимоотношенията между, Потребители и Оператор.
 

01/ Оператор наричаме тук икономическата компания, която е доставчик и технически oператор на Услугите за комуникация , предложени на страниците на http://sexportal.bg/.      
02/ Услуга/и   наричаме тук телефонните услуги:  SMS-chat и Телефонна линия.
03/ Пoтребител  наричаме тук лицето, на което е предоставен достъп до страниците на с http://sexportal.bg/ и на което, съответно е разрешен достъп до SMS-chat и Телефонна линия.
04/ Рекламен Профил , наричаме тук, наличния снимков и текстов материал , който фигурира  в съдържанието на страниците на http://sexportal.bg/ , при които е налична форма  за изпращане на безплатно съобщение.
05/ ЧАТ-портал е интерактивната форма към Профилите, от където се изпраща съобщение към съответния Профил, с цел покана за комуникация, чрез SMS-chat.
06/ Обява наричаме тук, личните обяви на потребителите и гостите на сайта, пуликувани след регистрация. На профилите с лична обява не е налична форма за изпращане на безплатно съобщение
07/ Съобщенията  изпратени от Чат-порталите са винаги безплатни.
При засилен трафик, е възможно да бъде отказана комуникация на някои от Телефонните линии или пренасочена към други такива.

08/ Номера, на който Потребителите могат да разговарят по предложените теми в Профилите  са  090363103/разговори тип-запознанство, Разговор за двама и еротични разговори/. След  набиране , Потребителят посочва  на служителя вътрешен номер или номер на профилното ID на профила , където е поместена темата, която е харесал, след което може да разговаря. Същото е възможно и на всеки друг номер  с добавена стойност , с конфигурация: 090363ххх, 0900630xxx или 1919хх / за смс/, предлГЛАВА I - ФУНЦИОНАЛНОСТ И НАВИГАЦИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА http://sexportal.bg/

ожен на страниците на  http://sexportal.bg или предложен по време на комуникацията с Администратор или Оператор.

01/ ВХОД В САЙТА – Активационният бутон , активира  достъп до страниците на http://sexportal.bg/, с което действие лицето потвърждава, че е над 18 години и е прочел и е съгласен с настоящите правила, указания и условия за ползване на сайта и предлаганите услуги.
02/ НАЧАЛО /бутон на лентата горе/ – в нея Потребителите могат да разгледат Профилите, разпределени по категории, според сексуалната ориентация. Всяко предложение  в страниците на http://sexportal.bg/ съдържа снимков материал и кратък текст.
03/ ТЪРСИ   /бутон на лентата горе/ -в нея Потребителите могат да разгледат всички предложени Профили и обяви, да потърсят виртуална или реална компания. По-голямата част от Рекламните профилите провокират разговори тип- запознанство и свободни разговори, други - Еротика, Телефон на доверието и Разговор за двама. 

04/ АКТИВАЦИЯ / бутони на лентата горе/ -в нея Потребителите могат да Регистрират и Активират телефонен номер, който ще използват при SMS-chat услугата.
05/ РЕГИСТРАЦИЯ  /бутон на лентата горе/- От тази секция се публикуват обяви на Потребители и гости на сайта. Тяхното съдържание/текст, контакти , снимки... са доставени от Потребителя и се публикуват от Администратор в рамките на пет работни дни. Потребителите,  изпратили материали за лични обяви, изцяло носят отговрност за съдържанието им. След Активирането на профилът с личната обява, Потребителят получава достъп до Профила и може да редактира и подменя текстовия и снимковия материал. Оператора, администратора или друг подизпълнител, имат право да не публикуват или да свалят вече публикувана обява, по различни събражения, без да се задължават да уведомяват за това. Не се публикуват предложени текстове с вулгарно, неетично и нецензурно съдържание,   както и снимки с порногравско съдържание. С оглед виртуалната насоченост на сайта, не се изисква точна лична иформация /текстов и снимков материал/ и е възможно при комуникацията, разменената информация също да не е точна. Предупреждаваме потребителите да имат предвид това. Обявите се публикуват в профили, които нямат опция за изпращане на безплатно съобщение. Личният мобилен номер се посочва от подателя на обявата  и се пуликува в профила, освен ако подателят на обявата изрично  е заявил в описанието, че не желае да се публикува. Имейла посочен при регистрацията, задължително се публикува. Подателят на обява може да влиза в Профила си през бутоните ВХОД и МОЙ ПРОФИЛ , за да я редактира. За деактивация на профила, изпратете заявка от секцията Обслужване на клиенти - задължително посочете Профилното  ID. Корекциите и деактивиране на Профила след направена заявка, се извършва от Администратор в срок от 3  работни дни. Публикува се само текст изписан на кирилица. Ако описанието и името са изписани на латиница, текста се редактира от Администратор или профила не се активира. 
06/ УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ /Активационен линк на страницата за вход/- достъп до съдържание на страницата  с Условия за ползване.
07/ Условия за ползване -Активационен линк под бутона /Изпрати безплатно/ , намиращ се на Чат-портала  -достъп до съдържание на Условия за ползване./ С поставяне на отметка на /Приемам условията за ползване и съм навършл 18 години/, Потребителят потвърждава че е прочел и е съгласен с Условия за ползване и приема ОДУ.
09/ Активационнят линк /Условия за ползване / - долу в ляво на страниците.
10/ Бутоните на лентата горе, неупоменати тук - зареждат инфо и рекламни страници.

ГЛАВА II - ВАЛИДНОСТ И СФЕРА НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОДУ
01/ SMS-chat  услугата  е разработена въз основа на разпоредбите на Общите Договорни Условия ( упоменавани тук  като ОДУ). Сферата на компетентност на ОДУ се отнася за цялата услуга, както и за нейните бъдещи промени.

SMS-chat услугата управлявана от Оператора съдържа всички видове LIVE Chat видове услуги, респективно услугите с chat основа на уебстраниците. Различни икономически компании, организации или частни лица ,ръководят функционирането на услугата. Услугата гарантира за всеки Потребител възможност за провеждане на напълно анонимна комуникация чрез SMS с други лица.
02/ Определените правила в ОДУ са задължителни за потребителите на Услугата (наричани тук  Потребител или Потребители), които с използването на Услугате  приемат, че тези правила са задължителни за самите тях.
03/ Операторът извършва каквото и да е разширяване или промяна на Услугате в бъдеще вземайки в предвид правилата на ОДУ.
Операторът си запазва правото да допълни или да промени Общите договорни Условия. След всяка промяна на правилата на ОДУ ,Операторът ги обхваща в единна структура, след което осигурява постоянен достъп за Потребителите й в интернет на уебстраница http://sexportal.bg/. Промяната влиза в сила от момента на нейното публикуване.
04/ Операторът има право при всеки случай, когато Потребителят има поведение противостоящо на Условията за ползване  и ОДУ , да приложи прекратяването му и незабавно да изключи Потребителят от употребата на Услугата/SMS-chat/. Потребителят носи отговорност за всяка произлизаща от това вреда и се задължава да възвърне цялата стойност на причинената вреда от това на Оператора респективно на трето лице.

ГЛАВА III -ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ за Оператора относно Услугите SMS-chat  и Телефонната линия
01/ Операторът като доставчик носи отговорност за създаване на техническите условия на Услугате, за достъпа до Услугате, респективно за постоянната поддръжка на тяхното техническо ниво.
02/ Достъпа до Услугате зависи от достъпа до многобройните мрежови, информационни и други технически оборудвания, функционирането на които в части е независимо от дейността на Оператора. С оглед на това може да се случи, че при определени обстоятелства Интернет да е прекалено натоварен, например в пик време, или в случай от глобално и регионално значение свързан със значителен трафик на новини, евентуално в случай на дефект на важни елементи на мрежата управлявани от трета страна, или на общите точки за включване, при които случаи евентуалното изпращане или приемане на SMS временно е спряно.
03/ Операторът прави всичко възможно по начин очакван от него, постоянно да увеличава капацитета с оглед разширяване на кръга на потребителите, но въпреки това да не може да осигури – поради причини независещи от него - постоянен достъп до услугата. С оглед на това Операторът не може да гарантира нито непрекъснатата Услугата, нито една гарантирана, най-ниска скорост на предаването, и предлага Услугите в зависимост от достъпа, това съответно Потребителят, взема под внимание и потвърждава.
05/ Операторът е задължен ясно и точно да информира Потребителя за тарифата на Услугате. Точните тарифи са обявени в даденото маркетингово предложение, те представляват част от рекламната дейност и при приемането на дадено предложение, т.е. след ползването на Услугата те стават част от договора.


ГЛАВА IV - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА СТРАНИЦИТЕ на  http://sexportal.bg и предложените там Услуги
1/  http://sexportal.bg/  e виртуален, развлекателен ресурс в интернет създаден в съответствие с действащото законодателство на Република  България, предназначен да дава достъп на своите Потребители до SMS-chat и Телефонна линия,  с цел виртуална комуникация - разговори тип: запознанство, телефон на доверието, езотерика, свободни разговори и разговори на еротична тематика, като дава възможност на Потребителите да публикуват безплатно  лични обяви за запознанство.  Потребителя избира SMS-chat или Телефонна линия, според предпочитанията си и ги ползва срещу заплащане. Дали ще получи отговор на поканата си за комуникация, зависи от лицето, с което комуникира / такава е възможно и да бъде отказана или отложена във времето /. Използваните материали /текстов, снимков, гиф изображения/ на страниците  на http://sexportal.bg/
 е с цел задаване и визуализиране на темата за разговор и не гарантира, контакт с точно определено лице. Последно не важи за материалите в личните обяви, публикувани в профили, където няма налична опция за изпращане на безплатно събщение. 

2/ На профилите с лични обяви / на регистрираните потребители/ има посочени личен телефон, скайп или имейл и съответно комуникацията с подадтеля, се извършват там. Те са характерни с липсата на форма за изращане на безплатно събщение. Регистрираните потребители, изцяло носят отговорност за изпратените и публикувани материали в профилите им, както и за характера на последвалата комуникация -реална или виртуална.
02/ Не използвайте  Услугите предлагани на страниците на http://sexportal.bg/ , ако не сте прочели внимателно настоящите Условия за ползване и преди да сте сигурни, че сте разбрали правилно съдържанието в цялост или части от него.
3/ http://sexportal.bg/, както и Услугите предлагани там, са предназначени за лица, навършили 18г, поради което се изисква, задължително посочване на възрастта (под 18г или над 18г), след което съответно се предоставя или отказва достъп до страниците на http://sexportal.bg/, съответно и до Услугите предлагани в него. В случай на некоректно подадена информация за възрастта, Оператора не носи каквато и да е отговорност за евентуално нанесени  щети, както от психологичен, така и от финансов характер, като отговорността се поема изцяло от родители/настойници на непълнолетното лице.

4/ Оператора не носи отговорност за проблеми при предоставянето на Услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на Потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения или мобилната мрежа.
06/ Оператора  на услугите не носи отговорност ако потребителят е ползвал сайта и предложените Услуги, без да е прочел настоящите указания и Условия за ползване и респективно не бил запознат с цените и хактера на услугите, а само е потвърдил с поставянето на отметката или с клик върху бутон за достъп, че е ги е прочел.
07/ Всички ползвани номера с добавена стойност, ц
ените и характера на услугите са обявени и на рекламните страници в сайта, така че потребителят има възможност да запознае с характера и цените на услугите дори и в случай, че не е прочел настоящите указания.

ГЛАВА V-    SMS-чат Услугата , ТЕХНИЧЕСКА ФУНКЦИОНАЛНОСТ     
01/  За оптималното функциониране на страниците на http://sexportal.bg/ и на предлаганите Услуги в него / SMS-chat и Телефонна линия /, участват и специално наети за целта подизпълнители /рекламни сътрудници,технически ръководител, оператори и други/ наричани  по-нататък тук Администратори и Под-оператори /.Те съответно са в преки трудовоправни договорни взаимоотношения с Оператора и съдействат за реализирането на SMS-chat-a и персонификацията при разговорите на Телефонните линии, като не са задължени да предоставят лични данни за себе, по време на комуникацията, както и да осъществяват физически контакт с потребителите. 
02/  Комуникацията се осъществява  чрез телефонните  Услугите с добавена SMS-chat  или Телефонна линия.
03/  Услугата SMS-chat, чрез която се осъществява комуникацията  на страниците на http://sexportal.bg/, е лесно достъпна и удобна форма за комуникация и гарантира нейната конфинденциалност. Телефонният Ви номер, използваме само за активиране и реализирането на SMS-chat услугата. Телефонният Ви номер не е виден и остава винаги скрит за Потребителите  и при използването на Услугите. 

ГЛАВА VI- ПРАВА  на Потребителя 
01Потребителят има  право на свободен  и безплатен достъп до съдържанието на страниците на http://sexportal.bg/.
02/  Потребителят има Право да попълни формата за  Регистрация,  която не е задължителна и е безплатна и да публикува своя лична обява. Единственото условие е  да е прочел и да се е съгласил с настоящите Условията за ползване  и да  е  навършили 18 години. Последното е съобразено със законовите разпоредби  на Република България и с моралните принципи на оператора.    
03/ Потребителят има право да използва предложените услуги /SMS-chat и Телефонна линия/ срещу заплащане, като спазва настоящите Условия за ползване и ОДУ.
04/ Потребителят има право да изпраща безплатни съобщения  от ЧАТ-порталите /по едно към Профил, което се зачита като покана за комуникация/.
05/ Потребителят има  право да продължи комуникацията, чрез предоставените  Услуги/ SMS-chat и Телефонна линия/, като споделя свободно, своите потребности, желания, настроения и фантазии, без задръжки.
06/ По време на SMS-chat-а  или разговора на Телефонната линия, Потребителят  има право да предложи друга тема на разговор, различна от упоменатата, както е възможно и на него да бъде предложена такава.
07/ Потребителят има право по всяко време да преустанови използването на Услугите предложени на страниците на http://sexportal.bg/.

ГЛАВА VII- ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ за Потребителя
1/ Приемайки настоящите Условия за ползване и ОДУ, Потребителят се съгласява, че е съгласен напълно с тях, с  виртуалната насоченост и персонификацията в Рекламните Профили и по време на комуникацията - SMS-chat или разговор и става член на една виртуална общност, където като  имагинерен образ  ще комуникира с други такива , които са отразяват неговите потребности, желания и фантазии. Следствие на това, той е наясно, че каквото и да е съдържанието на SMS-ите, разменени при SMS-chat-а и независимо от типа разговор, който е провел на Телефонната линия, тяхната идея не е реален физически контакт, а виртуален /SMS-chat или разговор на Телефонната линия/.
02/ Имайки предвид предходно упоменатото, Вие като Потребител,  се отказвате от всякакви претенции и протести, поради невярно/неточно подадена информация и твърдения в текстовия материал на SMS-ите, които сте получили и за материалите /текстов и снимков/ предоставена  в съдържанието  на Профилите, както и за естеството на разговора на Телефонните линии, имайки предвид, че идеята е персонификацията на имагинерните образи  виртуалната комуникация.
03/ Оператора, с цел запазване на виртуалната реалност , изрично предупреждава, че всяко твърдение  в SMS-chat-а и на Телефонните линии е само и единствено виртуално, част от него  или целия разговор не могат да бъдат употребявани в действителност. Доставчикът на Услуга не гарантира успеха на евентуалните намерения за търсене на партньор, респективно за истиността им, също и искане на сметка,  от който и да е при липсата на резултат, с оглед на виртуалния характер на Услугата. За изпратените съобщения или разговор на Телефонните линии, единствено само Потребителят носи отговорност.
04/ При личните обявите за запознанство , са възможни реални контакти, но Ви препоръчваме да бъдете внимателни и да не предприемате среща преди да сте опознали добре лицето, с което сте се свързали и запознали. Оператора не участва по никакав начин при комуникацията там, тъй като тя съответно се провежда на предоставените от потребителя лични контакти - мобилен телефон, имейл, скайп, EB страници и не поема никаква отговорност за евентуални възникнали проблеми, а само съдейства за тяхното разрешаване.

ГЛАВА VII: АКТИВАЦИЯ
01/  Тя Ви осигурява  Активиране на телефонният Ви номер за SMS-chat услугата и се приема като заявка за използването на SMS -чат услугата. За целта , непосредствено след потвърждаване на Aктивацията, ще получите на телефона си SMS с Активационен код. 
02/ Вие можете да изпратите съобщение към избрания Профил и без да се регистрирате, както и да наберете Телефонна линия, но е задължително да сте прочели и съгласили с настоящите Условия за ползване и ОДУ за  страниците на http://sexportal.bg/ и предлаганите  там Услуги, както и да посочите собствен мобилен номер, който ще бъде Активиран и достъпен за SMS-chat  услугата.
03Ако изпращате безплатно съобщение за първи път (без да сте попълнили формата на страницата за АКТИВАЦИЯ и Активирали телефонния си номер), ще получите на телефона си SMS с код за Активиране/Активационен код/, който трябва да попълните в посочената форма. Ако сте популнили формата на страницата  АКТИВАЦИЯ, преди това, използвайте Активационният код, който Ви е изпратен тогава. Активирането на номера е еднократно и е безплатно. 
04/ Потребителя няма право да посочва мобилен номер, на друго лице. Ако посочи такъв, но не оперирате със СИМ картата, поради SMS-нотификацията, неговото Активиране за SMS-чата е невъзможно.
05/ Потребителят, след първото изпратено безплатно съобщение /след АКТИВАЦИЯТА упомената по-горе/ получава SMS-отговор на телефона си от номер 191952. Текста  се предхожда от  уникален код, който идентифицира, съответния Профил. Номерът е кратък, без код на оператора , валиден  е за трите мобилни оператора (MTEL, VIVACOM I TELENOR), активен е  само за територията на България и е с добавена стойнос

ГЛАВА VIII -ЦЕНИ  на Услугите и заплащане.                                          
1/ Цената на SMS-a, изпратен от потребителя към номерата  191952 е 2.40 BGN с ДДС като разходите се начисляват към фактурата, издадена от мобилният оператор, чийто услуги ползва.

2/ Цена за  минута проведен разговор за всички телефонната линия е 2.40 с  ДДС, като изговорената сума се добавя към месечната фактура, която мобилният оператор издава на потребителя. 

03/ Изпратените съобщения от ЧАТ-порталите, към съответните Профили не се заплащат от Потребителя. Потребителят има право да изпращат безплатно съобщение  към всеки Профил, но само по едно, с цел покана за комуникация. По-нататъшната комуникация през чрез ЧАТ -портала към съответния Профил не е възможна. Тя продължава, съответно чрез SMS-chat Услугата чрез заплащане.
04/ SMS- ите, които потребителят получава на мобилният си телефон, като отговор на изпратените от него или изпратени му като покана за комуникация, не се таксуват /заплащат/ от потребителя. Таксуват се само изпратените от потребителя SMS -и.      
04/ Възможно е на Потребителя да бъде предложено по време на реализиране на едната Услуга , да продължи комукация, чрез другата Услуга. Потребителя приема или отказва.
05/ Операторът си запазва правото да променя цените и отнасящите се за това условия за  употреба на Услугата по всяко време. Тези правила влизат в сила от момента, в който са публикувани на уебстраниците на http://sexportal.bg/ . Потребителят признава и приема изцяло измененията с по-нататъшната употреба от него на услугите след появата на измененията.


ГЛАВА IX -ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИНДЕЦИАЛНОСТ
01/  Оператора се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за Потребителите /мобилен номер, съдържание на текстов материал разменен при SMS-chaт-а /
02/  Оператора се задължава да не предоставя събраната информация за Потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният Потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни. 
03/  В случаите на предоставени данни, от идентификационен характер, при SMS-chat-a или разговор на Телефонна линия, от страна на Потребителя, Оператора не носи никаква отговорност за тях. Той само съдейства за предотвратяването на евентуални проблеми за Потребителя. За целта Оператора и Администраторите, които съдействат при реализирането на предложените Услуги, особено в случай на направено оплакване  – имат право да наблюдават проведената комуникация с Потребителите и да провери спазването Условията за ползване и ОДУ.

ГЛАВА X - СКЛЮЧВАНЕ на  Договор
01/ С изпращането на вашето първо безплатно съобщение от ЧАТ-портала или след набирането, на която и да е Телефонна линия, предложена на страниците http://sexportal.bg/, Вие като Потребител влизате в договорни отношения с Оператора и Договора се счита за сключен. При вход в сайта, при Регистрация, както и при изпрашането на всяко безплатно събщение от страниците на сайта, се иска потвърждение с поставянето на отметка, че потребителя е навършил 18 г. и че приема Условията за ползване. С поставянето на отметката Потрбителя декларира, че е прочел насточщите Условия за ползване и е изцяло съгласен с тях.
02/ Вие, като Потребител , сте съгласен, че Оператора Ви е предоставил коректна и обстойна  информация, както за страниците на http://sexportal.bg , така и за Услугите, предложени там  и за тяхната виртуална насоченост.
03/ Вие , като Потребител се съгласявате, да получавате на телефона си, SMS -съобщения, като отговор на Вашето  безплатно изпратено от ЧАТ-портала към съответния профил. Вие като Потребител , по всяко време, имате право да се откажете от това. За целта изпратете SMS с текст /STOP 3/ към номер 191952. Администратора има право да изисква потвърждение за прекратяване на конкретната Услугата,  чрез повторно изпращане на SMS-съобщение от Потребителя, както и да попита за причините. Вие като Потребител,  не сте длъжен да отговаряте.

04/ Вие , като Потребител се съгласявате да получавате SMS-съобщения от други Профили, с цел покана за комуникация и сте наясно, че тяхното съдържание , не е покана за физически контакт , а предложена тема за виртуална комуникация. Вие като Потребител, имате право да се откажете от това, като изпратите SMS с текст /STOP 4/ към номер 191952. Администратора има право да изисква потвърждение за прекратяване на конкретната Услуга, чрез повторно изпращане на SMS-съобщение от Потребителя, както и да попита за причините. Вие като Потребител,  не сте длъжен да отговаряте.
05/ Вие се съгласявате да получавате SMS-съобщения от Профили, с които вече сте комуникирали, с цел продължаване или подновяване на SMS-чата. Вие като Потребител, по всяко време, имате право да се откажете от това. За целта изпратете SMS с текст /STOP 5/ към номер 191952 . Администратора има право да изисква потвърждение за прекратяване на конкретната Услугата чрез повторно изпращане на SMS съобщение от Потребителя, както и да попита за причините. Вие като Потребител,  не сте длъжен да отговаряте.
06/ Изпратените SMS-и, от Потребителя  за целта, както и всеки SMS, изпратен от потребителя при реализирането  при  на SMSchat-а са с цена  2.40 BGN с ДДС за SMS. 
07/  Вие се съгласявате за  всякакви евентуални бъдещи  промени, отнасящи се, както  за страниците на http://sexportal.bg, така и за тези свързани с Услугите , предложени там.
08/  Потребителят е длъжен да заплати разходите, които е генерирал, ако е използвал предлаганите на страниците на http://sexportal.bg/ Услуги, съответно това става като урежда навреме финансовите си задължения към телефонния оператор, чийто услуги ползва. При отказ на такова, събирането на приходите става принудително, по начин определен за целта от Законодателството на Република България и според на клаузите на договора, сключен от потребителя и телефонния оператор, чийто услуги ползва. 
09/ С изпращането на първото безплатно съобщение към който и да е Профил, от Чат -портала на страниците на  в http://sexportal.bg/ или след набирането на  Телефонна линия, предложена там, както и след Регистрация в сайта, Д
оговора между Потребител и Оператор се счита за сключен.
10/  Потребителят има право да прекрати настоящия Договор, като изпрати SMS /STOP/ на номер 191952 - цена-2.40 BGN с ДДС/. Администратора има право да изиска потвърждение за прекратяване на Договора, чрез повторно изпращане на SMS  -съобщение от Потребителя, както и да попита за причините. Вие  като Потребител,  не сте длъжен да отговаряте.
11Ако Потребителят, след прекратяване на Договора, отново изпрати безплатно съобщение към някой от Профилите , набере Телефонна линия или се регистрира,  Договора се счита за подновен и може да бъде прекратен отново по описаният вече начин.
12/ Оператора има право по всяко време и без предизвестие, да прекрати Договора и  достъп на Потребителя  до  SMS-chat  Услугата, както и да откаже Регистрация на потребител, по различни съображения, без да го информира.
13/ Ако потребителят е ползвал някои от другите номера за SMS -chat, рекламирани в сайта и желае да се откаже от тази услуга трябва да изпрати към сътветния номер SMS с текст /STOP/, като sms-a се таксува според упоменатата цена за съответния номер - 2.4 лв или 1,2 лв  с ДДС.
14/ Ако потребителят се е регистрирал, но не е ползвал SMS - chat услугата, е възможно да получи SMS / покана за комуникация / от номер 191921.

15Сключвайки настоящия Договор Вие, като Потребител, се съгласявате и приемате без възражения, настоящите Условия за ползване и ОДУ / които са част от Условията за ползване/ , предложени на страниците на  http://sexportal.bg/ 

Глава XI - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1/ В случай, че Операторът разбере за нарушение на Договора от Потребителя респективно за такова деяние, което противостои на закона, Операторът има право според законовите разпоредби за това, както и спазвайки настоящите Условия  за ползване, да предаде всички данни за това на разследващия орган, респективно на онези лица, които са жертви на противозаконните деяния, доколкото за това са изпълнени законово установените условия. Ако законови норми отнасящи се за това, или по препоръка на пълномощника за защита на данните има установени определени форми и или съдържания на процеса на предаване на данните, тогава Операторът процедира съответно според тях.
02/ Оператора има право да поставя в http://sexportal.bg/ препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета,  и др. подобни с търговска цел.
3/ Оператора има право, да контролира , но  не носи отговорност за съдържанието на материалите, показвани в http://sexportal.bg/, както и за посегателства срещу авторските права върху излъчваните материали.
Всички спорове и противоречия, възникнали между Оператора и Потребителя ще се разрешават, чрез преговори и споразумения, а когато такова не бъде постигнато, те ще се разрешават по съдебен път.

ГЛАВА XII – Контакти с Оператор и Администратор
01/ За контакт с Оператор и Администратор, използвайте страницата  Обслужване на клиенти.
02/ Оператора или Администратора не се ангажират да отговарят на неоснователни коментари и запитвания, както и на въпроси, които са подробно, обстойно и коректно разяснени в настоящите Условия за ползване. Въпроси, коментари , жалби и мнения относно, която и да е клауза на настоящите Условия за позване, направени по-време на SMS -чата или по време на телефонен разговор, на Телефонната линия, не се зачита и е възможно, Потребителят да не получи адекватен отговор или точна информация.
Не използвайте  Услугите предлагани на страниците на в http://sexportal.bg/ ,  преди да  сте сигурен, че сте разбрали правилно съдържанието на тази страница в цялост или части от него

                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

Последна редакция:
09.09.2020